www.inkorp.ru/...i.../organicheskij-sostav-kapitala.htm